De val van Jeruzalem

Margreet Bunt brengt in dit boek voor kinderen vanaf 7-8 jaar onbekende Bijbelse verhalen naar voren in tekst en beeld. Zo vertelt ze over de profeten Amos, Habakuk, Jeremia, Haggaï en Zacharia. Centraal thema in deze geschiedenissen is de val van Jeruzalem en de wederopbouw van de tempel.

Inhoud:
Dit boek bevat vier verhalen over de (on)bekende profeten Amos, Habakuk, Jeremia, Haggai en Zacharia. De verhalen blijven dicht bij de tekst uit de Bijbel. Bij elk hoofdstuk staat er extra achtergrondinformatie. De verhalen worden verteld als een soort verslag. De kinderen worden niet gestimuleerd om zelf na te denken over hun persoonlijke geloofsleven, of opgeroepen om in de Heere God te gaan geloven en zich te bekeren.

Illustraties:
Auteur Margreet Bunt heeft zelf de illustraties gemaakt. De illustraties hebben wat weg van een ingekleurde schets in lichte pastelkleuren.

Doelgroep:
Dit boek is bedoeld voor kinderen vanaf 7 jaar. Gezien de vertellingen, het taalgebruik en de illustraties is het meer geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 10 jaar.

Vormgeving:
Het is een stevig gebonden boek, met dikke glanzende pagina’s. De pagina’s zijn opgedeeld in twee kolommen. Elke pagina bevat een of twee illustraties. De pagina’s met extra achtergrondinformatie zijn in het lichtgeel afgedrukt. Het is jammer dat ze niet voorafgaand aan het hoofdstuk staan, maar er tussendoor.

Taalgebruik:
De verhalen zijn in de tegenwoordige tijd geschreven. Soms gebruikt de auteur lange zinnen met veel namen en/of geloofstermen. Voor de aangegeven leeftijdscategorie zijn er veel moeilijk woorden en zinnen zoals bijvoorbeeld: ’halsreikend’, ‘dienst van de Heere’, ‘huisraad’ en ‘God zal alle landen rondom Israël veroordelen’. Het taalgebruik ligt dicht bij de woorden uit de Statenvertaling, enkele malen wordt er uit deze vertaling ook geciteerd.

Godsbeeld:
God is een Heilig, Rechtvaardig en Goed God. Mensen hebben God verlaten, ondanks Zijn trouw. Zondige mensen zal God straffen. God roept om gehoorzaam te worden aan Hem.

Oordeel:
Een kleurrijke kinderbijbel met geschiedenissen die minder of onbekend zijn bij kinderen. Er wordt vanuit gegaan dat de kinderen al veel gelezen hebben in de Bijbel, concluderend vanuit de verhaalkeuze en de geloofstermen die worden gebruikt. Dit boek is met name geschikt voor kinderen uit de reformatorische gezindte met al wat oudere kinderen.

Fragment:
‘Het is winter. De snijdende wind blaast door de kieren van deuren en luiken. Baruch wrijft stevig in zijn handen. Wat zijn ze verkleumd! Met stijve vingers pakt hij de boekrol van Jeremia aan en klemt hem onder zijn arm. Hij houdt zijn handen als een kommetje voor zijn mond en blaast er zijn warme adem in. Vragend kijkt hij Jeremia aan. ‘Baruch, je weet dat er onverwacht een vastendag is uitgeroepen? Baruch knikt en zegt: ’Het volk merkt zonder twijfel dat God vertoornd is. Daarom hebben de priesters naar eigen goedvinden een vastendag uitgeroepen. Jeremia zucht en zegt dan:’Ik kan zelf niet naar het huis van de Heere gaan. Ik wil dat jij naar deze dag gaat en de boekrol voorleest. Dan zullen ook de mensen uit Juda, die naar Jeruzalem komen om te vasten, de woorden van God horen. Misschien zal God hun gebed verhoren en zullen zich bekeren, want Zijn toorn over het volk is groot’. Baruch buigt zijn hoofd. Even is het heel stil. Dan kijkt hij Jeremia aan. ‘Ik zal gaan en alles doen zoals u mij gezegd hebt! Met de boekrol onder zijn arm beklimt Baruch de wenteltrap naar de kamer van Gemarja, de zoon van Safan de schrijver. Germarja’s vertrekt ligt in de bovenste voorhof, vlak bij de deur van de nieuwe Fundamenspoort aan de oostkant van de tempel. Gelukkig is het hier binnen behaaglijker dan buiten.’

 

LG

 

 

Koop dit boek bij de plaatselijke boekhandel

of BESTEL ONLINE

Boekgegevens

Titel:

De val van Jeruzalem

Jaar van uitgave:

2017
2017

Aantal pagina’s:

94
94

Uitgeverij:

Den Hertog
Den Hertog

Prijs:

14.90
14.90

Deel deze recensie