Boekdetails

Kinderen & geloven

Wijzer op weg naar het Paasfeest

  • Auteur: Andrea van Hartingsveldt-Moree
  • Illustrator(s): Jaap Kramer
  • Serie: Wijzer op weg
  • Jaar van uitgave: 2017
  • Prijs: uitverkocht
  • Pagina's: 101
  • Uitvoering: Gebonden
  • Uitgeverij: De Banier
  • ISBN: 9789033634185

Wijzer op weg naar het Paasfeest is een gezinsdagboek om samen toe te leven naar Pasen.

Inhoud:

Wijzer op weg naar het paasfeest is een dagboek voor het hele gezin. Het doel van de schrijfster is om ouders te helpen de diepste inhoud van het paasfeest over te brengen aan de kinderen. Het gezinsdagboek loopt vanaf de eerste Lijdenszondag tot en met tweede paasdag.  Het begint bij Genesis en sluit af met Openbaring, hierdoor is de lijn van Gods handelen in de Bijbelse geschiedenissen goed zichtbaar.

Ieder lijdensweek heeft een weekthema zoals: De Heere Jezus nodig, Zijn werk afgebeeld, Zijn leven getekend etc. De weekthema’s worden vooraf ingeleid met een verhaal, een opdracht zowel voor het oudere als het jongere kind, en een lied. Hierdoor is het meer een doe-dagboek. Elke dag heeft een Bijbelgedeelte om te lezen, een Psalm om te zingen en in een kort stukje legt de auteur het Bijbelgedeelte uit. Er zijn ook gespreksvragen toegevoegd. Achter in het boek staan korte antwoorden van deze vragen, die als richtlijn gebruikt kunnen worden bij het begeleiden van het gesprek met de kinderen.

Illustraties:

Het gezinsdagboek heeft geen illustraties. Wel heeft elke week een kleurplaat, die vrij gekopieerd mag worden. Ook bevat het gezinsdagboek een bouwplaat en een kleurrijke lijdensweek-kalender waarop de kinderen kunnen zien hoe lang de lijdenstijd nog duurt en wanneer het uiteindelijk Pasen is. Het is de bedoeling dat de Bijbeltekst waar de preek over ging in de kerk, genoteerd wordt op de kalender.

Doelgroep:

Het dagboek is bedoeld voor het hele gezin. Bij elke week staat er een opdracht voor het oudere kind en een kleurplaat voor het jongere kind.  De gesprekspunten zijn echt bedoeld voor het oudere kind (vanaf 11-12?Jaar).  Vaak moeten ze hiervoor wat opzoeken in andere Bijbelgedeeltes, kanttekeningen, Dordtse Leerregels of in de Heidelbergse Catechismus. De auteur geeft in het voorwoord aan dat vragen voor jongere kinderen zelf bedacht kunnen worden. Andrea van Hartingsveldt spreekt niet over leeftijdscategorieën maar over het jongere en oudere kind. Het boekje is met name geschikt voor gezinnen binnen de Reformatorische gezindte, met oudere kinderen.

Vormgeving:

Het is een stevig gebonden vierkant boek. Het bevat een overzichtelijke inhoudsopgave. Elke week heeft zijn eigen kleur. In deze kleur is ook duidelijk, de week met het thema horizontaal weergegeven. Iedere pagina is opgedeeld in twee kolommen. Boven aan elke pagina staan duidelijk de titel, het tekstgedeelte en een bijpassende psalm. Gespreksonderwerpen zijn gekaderd in een gekleurd vakje.

Taalgebruik:

Iedere dag is een pakkend stukje, meestal voor de jonge kinderen, ter inleiding op het onderwerp geschreven. Bijvoorbeeld: ‘Soms heb je een vriend. Tenminste, je denkt dat het een vriend is. Maar op een dag merk je dat hij lelijk over jou tegen anderen praat. Wat is het moeilijk en verdrietig als dat gebeurt. David weet ervan. Hij heeft het ook meegemaakt.’ Dit n.a.v. Psalm 41:1,6-14. Het is in tegenwoordige tijd geschreven.  Er wordt veel gebruik gemaakt van ‘geloofstermen ’die binnen de gereformeerde gezindte wel bekend zijn, maar waardoor het voor kinderen die hierin niet in opgroeien wel moeilijke teksten zijn. De geciteerde Bijbelgedeeltes zijn uit de Statenvertaling.

Godsbeeld:

God is een Rechtvaardig en Heilig God. Door de zondeval zijn de mensen vijanden van God geworden. Door de zonden kunnen en willen mensen niet meer bij God komen.  In Gods goedheid belooft Hij een Verlosser. De Heere Jezus kan mensen weer verzoenen met God. Hij maakt van vijanden weer vrienden.

Oordeel:

Dit gezinsdagboek kan een goed hulpmiddel zijn om kinderen in het gezin tijdens de lijdensweken voor te bereiden op het paasfeest. De weekthema’ s, met de bijpassende Bijbelgedeeltes zijn origineel gekozen. Er worden veel Bijbelgedeeltes uitgelegd vanuit het Oude testament, die meestal niet in deze periode op school met kinderen gelezen worden. Terwijl de noodzaak van het lijden, de profetieën, de schaduwen en afbeeldingen van de Heere Jezus uit het Oude Testament ons zoveel kan leren. Kinderen die al veel Bijbelkennis hebben rond het lijden en sterven van de Heere Jezus, kunnen zich nog meer verdiepen in het grote Verlossingsplan. Zowel door de gekozen onderwerpen, het taalgebruik en het Gods- en – mensbeeld is dit dagboek vooral geschikt voor gezinnen binnen de reformatorische gezindte.

Fragment:

Week 4: Zijn stem gehoord. (Zaterdag) – Lezen Psalm 16 – Zingen Psalm: 16:4,5

‘In veel Psalmen van David horen we de stem van de Heere Jezus in Zijn lijden. Maar hier horen we Hem spreken over Zijn opstanding. Petrus heeft het ook gehoord. De Heilige Geest heeft het Hem geleerd en Petrus mag het in zijn preek doorgeven. De Heere Jezus moest opstaan. Hij kon niet anders. Paulus heeft dat ook geleerd. Hij zegt over de Heere Jezus: ’Welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking’. De Heere Jezus moest lijden om voor de zonden te betalen. Hij moest opstaan om het weer goed te maken, om Zijn kinderen een nieuw leven te geven. Ken je dat nieuwe leven? Dan ben je echt gelukkig!’

Gesprek:

Bekering is de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Wat heeft dat met Jezus ’sterven en opstaan te maken? Waarom kon de Heere Jezus in het graf niet blijven en moest Hij opstaan ( Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 45)?

Bekijk de eerste bladzijden van dit boek.

LG

 

Koop dit boek bij de plaatselijke (christelijke) boekhandel

of

BESTEL ONLINE